Odborné prehliadky a odborné skúšky

  • odborné prehliadky a skúšky (revízia) elektrickej inštalácie podľa Vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
    a podľa STN
  • odborné prehliadky a skúšky (revízia) javiskovej techniky a súvisiaceho zariadenia podľa platných predpisov
  • odborné prehliadky a skúšky (revízia) bleskozvodov
  • vypracúvame revízne správy, knihy javiskových ťahov

Tieto pravidelné prehliadky (spravidla každé 2 roky) sú povinné a zodpovedá za ne prevdzkovateľ zariadenia. Výsledkom revízií je REVÍZNA SPRÁVA. V prípade zistených nedostatkov na zariadení sa postaráme o ich odstránenie tak, aby sa zariadenie mohlo aj naďalej prevádzkovať a spĺňalo dané predpisy.